Historie

Inwoners van het toenmalige dorpje Rozenburg zagen hoe de omgeving van hun woongebied zich ontwikkelde en uitgroeide tot een gebied voor de chemische industrie en havengebonden activiteiten. In die tijd bestond het contact tussen deze twee buren voornamelijk uit het schriftelijk kennisnemen van allerlei cijfers en feiten over bijvoorbeeld risicocontouren van de bedrijven in het omliggende haven- en industriegebied.

 

Veiligheid gaat niet alleen over cijfers maar ook over de beleving van risico’s en emoties. In de Rozenburgse samenleving ontstond steeds meer de behoefte om meer te weten over de activiteiten van de omliggende bedrijven. De toenmalige gemeente Rozenburg heeft aan deze roep van de inwoners gehoor gegeven. In samenwerking met de inwoners, de omliggende bedrijven en de DCMR Milieudienst Rijnmond is op 4 juni 1994 een voorlichtingsmanifestatie onder het motto “Samen Veilig Werken en Wonen” georganiseerd.

 

De voorlichtingsmanifestatie “Samen veilig werken en wonen” was het startpunt van een kennismaking tussen de inwoners van Rozenburg met de omliggende chemische industrie. Tijdens de manifestatie is de intentie uitgesproken om:

  • samen te bouwen aan een duurzame relatie;
  • een open dialoog tot stand te brengen tussen de industrie en de inwoners van Rozenburg over de veiligheids- en milieuaspecten die het werken en wonen in een industriële omgeving met zich meebrengen.

 

De intentie om samen te bouwen aan een open dialoog en een duurzame relatie tussen de industrie en de inwoners van Rozenburg heeft geleid tot de ondertekening van een intentieverklaring in 1996.

 

Tussen 1996 en 2003 is de samenwerking verder uitgebouwd en hebben meer bedrijven zich aangesloten bij de klankbordgroep. In 2003 is er opnieuw een intentieverklaring ondertekend.

laurentien18

 

Inmiddels is de klankbordgroep“SAMEN VEILIG WERKEN EN WONEN” in Rozenburg uitgegroeid tot een voor de inwoners van Rozenburg onmisbare schakel met het omliggende haven- en industriegebied. Ook voor de bedrijven is de klankbordgroep het medium waarin zij de omgeving informeren over de (voorgenomen) activiteiten, de veiligheidsmaatregelen en de risico’s. Daarnaast geven zij de inwoners een kijkje in de keuken van hun bedrijf.

In 2014 hebben de bedrijven en de inwoners van Rozenburg het initiatief om deze dialoog tussen industrie en bevolking voort te zetten opnieuw in een intentieverklaring bekrachtigd.

 

STATUUT